Ariel Malka

Yeshiva University
2495 Amsterdam Avenue
New York, NY 10033

amalka@yu.edu